Tips en kennis voor thuis

Verhaal van de week
Samen zijn

Een samen zijn in de ontmoeting tussen de masseur en zijn cliënt/patiënt. Soms worden in dit contact diepe gespreken gevoerd. We willen graag onze eigen verhalen delen of, kwijt. Vaak, te vaak, gebruiken we dan wel ons mobieltje (Whatsappen) om ‘ iets ‘ zogenaamd te delen maar, daarbij overstijgen vaak onze eigen gedachten de vraag in de aan ons gestuurde App. Het meevoelen, niet ver- of beoordelen, het echte luisteren zit daar niet in. En is sowieso al helemaal niet mogelijk bij alle afkortingen die in die Whatsapp berichten worden gebruikt om maar helemaal geen tijd te verliezen onderwijl het samenstellen van een bericht(je). Als je een toeschouwer bent bij bedieningen van mobieltjes vraag je je vaak af of er gevlucht moet worden. Dreigt er een stoppen van het hart of ademhaling?

Je krijgt als toeschouwer wel die indruk. Duimpjes bedienen de ‘toetsen’ alsof het leven er vanaf hangt! Dat wordt delen genoemd maar, wat is delen werkelijk? Wat is het toch mooi als mensen werkelijk luisteren. Je kunt daar jouw verhaal, verdriet – pijn - vreugde, echt delen. Iets mooiers bestaat er niet in het in contact zijn met jouw medemens. Indien die luisteraar dan ook nog kan meevoelen dan heb je echt een gouden ontmoeting. En, gevoelens sturen processen aan in jouw leven. De homeostase. In het gedicht van Erik Stynen (Uit: Vriendschap kleurt je leven) komt alles samen;

Luisteren
is meer dan horen.
Een mens die kan luisteren,
iedereen wil zo iemand ontmoeten.
Aan hem kun je vertellen,
over je alledaagse leven,
je grote en kleine probleempjes.
Hij deelt in je vreugde en verdriet.
Je bent gelukkig
als er iemand echt naar je luistert.
Luisteren is tijd durven te verliezen,
de ander laten uitpraten.
Geen oplossingen kunnen geven
maar stapvoets met de ander
op weg gaan.
Niet jouw tempo opdringen,
maar het zijne volgen.
Niet jouw antwoord geven,
maar hem het zijne laten vinden.
In het luisteren ervaart de ander
dat je van hem houdt,
met zijn onmacht, zoeken en tasten.
Wie durft te luisteren
voelt niet meer de dwang
om de ander te verlichten,
maar begint te geloven
dat het luisteren zelf al licht is.

BennieTO

Verhaal van de week
Bloeddrukmeting

Een van de eerste stappen in het ritueel van de jaarlijkse medische controle is bloeddrukmeting. En, alle verstandige mensen laten hun bloeddruk regelmatig meten en weten dat er marges bestaan voor de getallen die de dokter noemt, voor de diastolische en systolische metingen.

Sommigen hebben perioden van hoge of lage bloeddruk en krijgen dan te horen dat ze hun eetgewoonten moeten gaan veranderen of medicijnen moeten gaan innemen om de metingen binnen, aanvaardbare, bepaalde marges te krijgen. Waarom al die drukte? Omdat jouw bloeddruk een maximale variabiliteit mag hebben en er slechts beperkte fluctuaties geoorloofd zijn.

Van het organisme wordt verwacht dat het dit proces automatisch reguleert en buitensporige afwijkingen van de onder- en bovengrenzen vermijdt. Maar wanneer dat natuurlijke veiligheidsmechanisme faalt, ontstaan er problemen; soms, als het in hoge mate faalt, onmiddellijk. Als dit falen aanhoudt, heeft dat ernstige gevolgen voor de toekomst van het organisme. Je dokter zoekt naar aanwijzingen dat een van de diverse systemen in je organisme al dan niet functioneert zoals het behoort. Homeostase en levensregulering worden gewoonlijk als synoniem beschouwd. Dit is in overeenstemming met het traditionele concept homeostase, dat verwijst naar vermogens, in alle organismen aanwezig, om hun functionele activiteiten, chemische en algemeen fysiologische, ononderbroken in stand te houden binnen marges van waarden die verenigbaar zijn met overleving.

Dit beperkte concept van homeostase doet geen recht aan de complexiteit en de reikwijdte van de verschijnselen waarnaar de term verwijst. Of we nu eencellige levensvormen of complexe organismen als mensen bekijken, het is beslist zo dat maar heel weinig aspecten van de functionering van een organisme aan de verplichtingen ontkomen zichzelf onder controle te houden. Daarom werden de mechanismen van homeostase als strikt automatisch beschouwd, en hadden die slechts te maken met de toestand van de interne omgeving van het organisme. In de lijn van deze definitie werd het concept ‘homeostase’ vaak uitgelegd door homeostase met een thermostaat te vergelijken; als er een van tevoren vastgestelde temperatuur wordt bereikt draagt het apparaat zichzelf automatisch op om de werkzaamheid van dat moment – afkoelen of verwarmen – te stoppen of te starten, naar gelang wat nodig is. Maar de traditionele definitie geldt, evenmin als de typerende verklaringen die erop werden gebaseerd, niet voor de hele reikwijdte van omstandigheden waarin ze op levende systemen kan worden toegepast. Even in het kort waarom dat niet genoeg is.

Ten eerste streeft het homeostatische proces naar meer dan alleen maar een stabiele toestand. Achteraf bezien is het alsof eencelligen of meercellige organismen streefden naar een specifieke vorm van stabiliteit, namelijk een stabiele toestand die tot floreren leidt. Dit is een natuurlijke regulering in voorwaartse richting die kan worden beschreven als gericht op de toekomst van het organisme, als een neiging zichzelf voorwaarts in de tijd te projecteren door een geoptimaliseerde levensregulering en mogelijk nageslacht. Je zou kunnen zeggen dat organismen gezondheid willen, en dan nog een beetje extra.

Ten tweede houden fysiologische activiteiten zich zelden aan thermostaatachtige vastgestelde waarden. Integendeel, regulering heeft tinten en kwaliteiten; er bestaan stappen langs schaalverdelingen die uiteindelijk corresponderen met meer of minder perfectie van het reguleringsproces. Dit proces komt overeen met wat gewoonlijk als gevoelens wordt ervaren, en beide staan nauw met elkaar in verband: het eerste , de betrekkelijk goede of slechte toestand van een bepaald moment, is de basis voor de laatste, namelijk gevoelens. In dit verband is het opmerkelijk te bedenken dat we in de regel niet naar de dokter hoeven te gaan om te ontdekken dat we in essentie gezond zijn. Daarvoor hebben we evenmin een bloedtest nodig. Gevoelens bieden ons van moment tot moment een perspectief op onze gezondheidstoestand. Gradaties van welzijn of malaise zijn wachtposten.Natuurlijk geven gevoelens de aanvang van allerhande ziekten niet aan. En emoties kunnen de aanhoudend aanwezige, spontane homeostatische gevoelens maskeren en verhinderen dat ze een duidelijke boodschap achterlaten. Maar meestal vertellen gevoelens ons wel wat we moeten weten. Er is geen reden om uitsluitend op onze gevoelens te vertrouwen als we goed voor onszelf willen zorgen. Maar het is van belang op de fundamentele rol van gevoelens en hun praktische waarde te wijzen; dat is ongetwijfeld de reden dat ze in de evolutie zijn blijven bestaan.

Ten derde; bij een ruime opvatting van homeostase moet de toepassing van dit concept ook gelden voor systemen waarin de bewuste en denkende geest, individueel en in groepen, zowel kan ingrijpen bij automatische reguleringsmechanismen als nieuwe vormen van levensregulering kan creëren die precies hetzelfde doel hebben, namelijk basale, geautomatiseerde homeostase, dat wil zeggen, haalbare, opwaarts gereguleerde levenstoestanden bereiken die de tendens tot floreren hebben.

Ten vierde, of we nu naar eencellige of meercellige organismen kijken, de essentie van homeostase is de ontzagwekkende onderneming van de opname en aansturing van energie, en die energie toewijzen aan cruciale taken, zoals herstel, verdediging, groei en deelname aan het ter wereld brengen en in leven houden van nageslacht. Dit is voor ieder organisme een grootse onderneming, en des te meer voor het menselijke organismen, gezien de complexiteit van hun structuur en organisatie en de diversiteit van hun omgeving. Deze onderneming is zo omvangrijk, dat de effecten ervan kunnen beginnen op een laag niveau van de fysiologie en zich manifesteren op de hogere functionele niveaus, namelijk als cognitie.

Zo is bekend dat we, als de temperatuur in de omgeving stijgt, niet alleen onze interne fysiologie moeten aanpassen aan verlies van water en elektrolyten, maar dat we ook cognitief minder goed functioneren. Dat slechte aanpassing van de interne fysiologie ziekte en dood voorspellen is geen verrassing. We weten dat het aantal sterfgevallen tijdens langdurige hittegolven stijgt, en hittegolven voorspellen eveneens meer moorden en meer sektarisch geweld. Studenten presteren minder goed bij examens, en ook wellevendheid heeft te maken met de ‘thermometer’. Het verband tussen homeostase en fysiologie geldt voor alle niveaus van de organisatie van leven, van laag tot hoog. De intelligente culturele antwoorden op hittegolven, naar alle waarschijnlijkheid uitgedacht op een schaduwrijke plek, begonnen met ventilatoren en liepen uit op airconditioning. Een goed voorbeeld van een homeostatische gemotiveerde technologische ontwikkeling.

BennieTO

Verhaal van de week
Cultuur en samenlevingen

Hoe kijk JIJ naar jouw cliënt/patiënt? Hoe staat jouw cliënt/patiënt in het leven? Nieuwsgierigheid in deze verkiezingstijd. Even stilstaan bij…..?

Tegenwoordig heeft het grote publiek rechtstreekse toegang tot de wereld via zijn of haar, volledig van apps voorziene, draagbare apparaat en wordt aangemoedigd zijn of haar autonomie te maximaliseren. Men wordt nauwelijks gestimuleerd zich bezig te houden met afwijkende opvattingen van anderen, laat staan die in zich op te nemen. De nieuwe wereld van communicatie is een zegen voor wereldburgers die zijn getraind in kritisch denken en die over historische kennis beschikken.

Maar hoe zit het met burgers die worden verleid het leven op te vatten als amusement en commercie? Ze zijn voor een groot deel opgevoed in een omgeving waarin negatieve emotionele provocatie eerder regel dan uitzondering was, en waarin de best denkbare oplossingen voor een probleem voornamelijk te maken hadden met eigenbelang op de korte termijn. Valt hun wel iets te verwijten?

De wijdverbreide beschikbaarheid van bijna ogenblikkelijke en overvloedige communicatie van publieke en persoonlijke informatie, die duidelijk bijzonder nuttig is, zorgt er paradoxaal genoeg voor dat we minder tijd hebben voor zelfreflectie over diezelfde informatie. Omgaan met de stortvloed van beschikbare kennis vraagt vaak om een snelle classificatie van feiten als goed of slecht, als aantrekkelijk of niet. Dit draagt mogelijk bij aan een toename van gepolariseerde meningen over sociale en politieke gebeurtenissen. Onze uitputting door die stortvloed aan feiten brengt ons ertoe ons terug te trekken in standaard overtuigingen en standaard meningen, vaak die van een groep waartoe we behoren. Dit wordt nog verergerd door het feit dat we van nature de neiging hebben ons te verzetten tegen verandering van onze overtuigingen, hoe intelligent en goed geïnformeerd we ook zijn, en ondanks de beschikbaarheid van bewijzen van het tegendeel.

Onderzoeken tonen dit aan wat politieke overtuigingen betreft, maar het vermoeden bestaat dat het voor een breed spectrum aan overtuigingen geldt, van religieuze en juridische tot esthetische. Onderzoek heeft aangetoond dat weerstand tegen veranderingen in verband staat met een conflictueuze relatie tussen hersensystemen die respectievelijk met emotieve neigingen en met rede te maken hebben. Zo staat weerstand tegen verandering in verband met de inzet van systemen die verantwoordelijk zijn voor de productie van woede. We construeren een soort natuurlijke toevlucht om ons heen tegen tegenstrijdige informatie te verdedigen. Overal ter wereld hebben ontevreden kiezers geen zin meer om te stemmen. In een dergelijk klimaat wordt de verspreiding van nepnieuws en post-waarheden gemakkelijker. Snelle communicatie en de daaruit voortvloeiende verhaasting van het levenstempo dragen mogelijk ook bij tot een afname van wellevendheid, te bespeuren in het ongeduld bij publieke debatten en in de toegenomen verruwing van het stadsleven.

Een ander, maar belangrijk probleem waarvan de ernst nog steeds wordt onderschat, is de verslavende aard van de elektronische media, van eenvoudig e-mailverkeer tot sociale netwerken. De tijd en aandacht die deze verslaving kost, leidt af van de onmiddellijke ervaring van onze omgeving door indirecte ervaring via allerlei elektronische apparaten. De verslaving versterkt de wanverhouding tussen het volume aan informatie en de tijd die nodig is om die te verwerken. De afbraak van privacy die gepaard gaat met het universele gebruik van het internet en de sociale media garandeert de controle op alles wat mensen doen en tot uitdrukking brengen. Bovendien zijn allerlei soorten toezicht en controle, variërend van wat noodzakelijk is voor de openbare veiligheid tot aan opdringerige en regelrecht laakbare bemoeizucht toe, tegenwoordig een realiteit en worden gegarandeerd straffeloos uitgeoefend door regeringen en door de particuliere sector.

Controle zorgt er voor dat spionage, zelfs spionage van supermachten, een gevestigde activiteit die al duizenden jaren bestaat, een respectabele en kinderlijke indruk maakt. Toezicht en controle zijn zelfs te koop bij een diversiteit aan zeer winstgevende hightechbedrijven. Onbelemmerde toegang tot privé-informatie wordt gebruikt om schandalen in het leven te roepen die mensen in verlegenheid brengen, ook als het niet om iets van criminele aard gaat. Het gevolg is dat politieke kandidaten zich in stilzwijgen verschansen om ervoor te zorgen dat hun en hun verkiezingscampagnes niet de das wordt omgedaan door onthullingen over hun persoonlijk leven. Dit is tegenwoordig een andere belangrijke factor in het openbare bestuur geworden.

In grote sectoren van de technologisch meest geavanceerde gebieden ter wereld hebben grote en kleine schandalen de verkiezingsresultaten beïnvloed en het afnemende vertrouwen van het grote publiek in de politieke. gevestigde orde en de professionele elites verder versterkt. Samenlevingen die toch al werden geconfronteerd met grote problemen door inkomensongelijkheid en met ontwrichting ten gevolge van werkeloosheid en oorlogen, zijn vrijwel onbestuurbaar geworden. Gedesoriënteerde kiezers richten zich met nostalgie of woedende opstandigheid op een lang vervlogen en mythisch verleden dat beter zou zijn geweest. Maar de nostalgie is misplaatst en de woede wordt vaak op het verkeerde doelwit gericht.

Nostalgie en woede geven blijk van een beperkt inzicht in de overvloed aan feiten die door diverse media wordt ingediend en die voornamelijk bedoeld is om te amuseren en om specifieke maatschappelijke, politieke en commerciële belangen te dienen, en om ondertussen een massa geld binnen te halen. Er bestaat een toenemende spanning tussen de macht van een groot publiek dat beter geïnformeerd lijkt te zijn dan ooit, maar niet de tijd of de instrumenten heeft om de informatie te beoordelen en te interpreteren, en de macht van bedrijven en regeringen die controle uitoefenen over de informatie en alles weten wat er maar te weten valt over datzelfde publiek. Hoe het conflict wat daaruit ontstaat kan worden opgelost, is niet duidelijk.

Er zijn andere gevaren. Catastrofale conflicten met nucleaire en biologische wapens stellen ons tegenwoordig voor reële en mogelijk grotere risico’s dan in de tijd waarin de wapens onder controle stonden van grootmachten tijdens de Koude Oorlog; de risico’s van terrorisme en het nieuwe risico van cyberoorlogvoering of een wereldwijde virusinfectie zijn eveneens reëel, net als het risico op infecties die resistent zijn tegen antibiotica. Al de zorgen kunnen we wijten aan de moderniteit, globalisering, ongelijkheid van inkomsten, werkeloosheid, gebrek aan scholing, teveel amusement, diversiteit en de volkomen verlammende snelheid en alomtegenwoordigheid van digitale communicatie. Maar het vooruitzicht op onbestuurbare samenlevingen blijft bestaan, ongeacht de oorzaak of de oorzaken daarvan.

Leven is ook ontstaan uit een samen-leven. Eencellige organismen zijn gaan samenwerken. Daaruit is ook de mens ontstaan. Om in leven te blijven is er een samenwerking nodig, een constant proces. Dag in, dag uit. Daarin heeft de bloedsomloop geen ruzie met het zenuwstelsel. Dat zou dan ook een dood tot gevolg hebben. Willen we het leven in stand houden dan zullen wij ook moeten samenwerken. Ons lichaam is HET voorbeeld. Daar kunnen we elk moment van de dag op terugvallen als we op zoek zijn naar levensvragen.

De masseur heeft kennis van het menselijk lichaam. Hoe gemakkelijk wil je het hebben om antwoorden te vinden op vragen van jouw cliënt/patiënt?

BennieTO

Verhaal van de week
Palperen

Een spiertonus palperen of is er veel meer? We kennen allemaal wel het kopje koffie met suiker fenomeen en anders is dat snel uit te voeren in een praktijk modelletje. Je krijgt een kopje koffie geserveerd dat je had besteld met suiker en melk. Je ziet aan de kleur dat er melk in zit en begint te roeren. Verhipt, zit er wel suiker in? Je voelt niets? Daarbij ben je dus aan het voelen met; Het lepeltje! We gaan er tenminste vanuit dat je niet met een vinger over de bodem van het kopje gaat om te roeren en toch….

Je bent dus in staat om door het lepeltje de bodem af te tasten.

We kennen hetzelfde fenomeen ook als we met een boormachine in een muur boren. Je voelt of jouw boor tegen iets hards aankomt. Dat is opnieuw knap dat je doorheen de boor de punt kunt voelen.
Dat fenomeen, mits je daar gebruik van maakt, is dus ideaal om te palperen, te voelen onder het masseren of tijdens een functieonderzoek. Bij dat laatste dus niet alleen maar een beweging controleren met een uitslag maar je bent in staat om bijvoorbeeld het kapsel te voelen. Hoe voelt dat kapsel tijdens jouw passief functieonderzoek bij jouw cliënt/patiënt? Het kapsel vertelt jou perfect de toestand van het gewricht met de bijbehorende bandjes, botjes en spiertjes mits, je doorvoelt. Dit is: De extensie-spiertonus.

We kennen de basale spiertonus, de vigitale spiertonus, de extensie tonus en de harmonisch-uitgebalanceerde spiertonus. Maar hier hebben we het nu over de extensie-spiertonus. De extensie-spiertonus – de existentiële, extern-gerichte, spiertonus – wordt gekenmerkt door een zeer specifieke dynamisch-gefaseerde tonus, die inherent is aan basale gevoel vermogens van de mens om objecten (instrumenten of levende wezens) in zijn “lichamelijkheids –beleving” te incorporeren. Deze spiertonus speelt een rol in het vermogen zich met en in objecten te “verlengen”. (Bij het “incorporeren”, het “integreren”, van levende wezens beschouwen wij deze aanvankelijk nog als “objecten”.)

Deze extensie-spiertonus geeft blijk van een zeer typerende adaptatie – een zekere elasticiteit en soepelheid van deze perceptie-act, die sterk verschilt van de vigilante spiertonus –, welke de specifieke eigenschap is van het tactiel-intentioneel buiten-zichzelf tenderen, het zich “verlengen” met en in objecten waarmee wij in contact zijn. In feite sensibiliseren wij ons “voelen” en breiden deze uit tot rondom de objecten; wij integreren hun afmetingen, volume en gewicht zodanig, dat het zwaartepunt van deze objecten in balans is met de deelzwaartepunten en het centrale zwaartepunt van ons lichaam, en wel dusdanig, dat ons lichaam het dynamische of statische controlecentrum vormt van objecten waarmee het in contact is.

Bijvoorbeeld, zoals al eerder aangegeven, het lepeltje in het kopje koffie en bij het gebruik van een boor wordt deze boor (of lepeltje) zodanig in onze handen geïntegreerd, dat de perceptie is toegespitst op het uiteinde van het lepeltje of de boor. Men is zich dan meestal niet bewust van het gewicht van het lepeltje of de boor – neemt dit niet direct waar – maar men neemt de kwaliteit en structuur waar, van eventueel aanwezige suikerkorreltjes of van de muur (het object) waarin geroerd of geboord wordt (men voelt deze eigenschappen (structuur, enz.) van de korreltjes of de muur); onze perceptie depasseert als zodanig het gereedschap (het gereedschap is als het ware “geïncorporeerd).

Of, een autobestuurder “integreert” de afmetingen van zijn auto in zijn lichaamsbeleving en lateraal bewustzijn; hij breidt zijn waarneming integrerend uit tot rondom de contouren van zijn auto en zal aldus, min of meer exact, de afmetingen ervan waarnemen. Hij vermag als zodanig auto te rijden zonder de lengte en breedte van zijn voertuig doorlopend cerebraal te controleren. Daardoor kan hij op min of meer lateraal en marginaal bewuste wijze inhalen en parkeren, en vermag hij auto te rijden, terwijl hij tegelijkertijd met zijn gedachten elders bezig is en andere dingen doet, zoals zelfs telefoneren!

Een prachtig instrument van een masseur mits, hij/zij dit weet te gebruiken.

Leven is constant in beweging. Ga het aan!

BennieTO

Verhaal van de week
De aanraking

De aanraking, een wereld van verschil.
Aanraken speelt in ons leven een belangrijke en zelfs essentiële rol. Zonder aanraken zou het leven niet mogelijk zijn!
Wanneer wij mensen observeren, bijvoorbeeld tijdens een receptie, zien wij mensen, die met elkaar in gesprek zijn. Wij kunnen dan waarnemen dat zij regelmatig licht aanraken aan bijvoorbeeld de onderarm, de schouder of als ze elkaar de hand geven bij het weggaan. Wij raken tijdens een ontmoeting diverse malen aan zonder daarbij stil te staan. Het feit dat wij aanraken en aangeraakt worden zijn wij ons vaak niet bewust. Dit aanraken gebeurt ook in het dagelijks leven en in de omgang met elkaar meerdere keren, soms licht, soms nadrukkelijk en soms, bij een hand geven, expliciet.

Aanraken is een belangrijk onderdeel van de communicatie in de dagelijkse omgang met elkaar. Veel belangrijker dan wij beseffen, veel meer ook dan wij ons bewust zijn. In de, soms onbewuste, aanraking zit vaak een boodschap, er wordt iets mee uitgedrukt ook al zijn wij ons de boodschap niet altijd bewust. Wij staan er meestal niet bij stil wat dit aanraken voor de ander betekent en wij realiseren het ons vaak ook niet. Toch, als wij goed naar ons zelf luisteren beleven wij wel degelijk een bepaald gevoel bij de aanraking zoals: het voelt goed of vervelend of het roept een emotie op zoals woede of verdriet. Wij hebben in zekere zin wel ‘weet’ van dit gevoel en nemen dit mee in ons doen en laten. Wij zijn niet gewend nog hebben wij geleerd bij dit gevoel stil te staan en/of deze te verwoorden. Aanraken heeft alles te maken met gevoel; gevoel krijgen voor en met je aandacht gericht zijn op het voorwerp of de ander.

Aanraken is je in verbinding stellen en staan met iets of iemand. Wij raken áán iets, we raken iemand aan.

Er zit al wat meer betekenis in gevoelig aanraken, een aanraking die iets aanroert, roert of raakt. Deze vorm van aanraking zegt al meer over de interactie zoals in betrekking komen, in aanraking brengen met of tot elkander brengen en iets oproept. Het is deze vorm van aanraking, en met name de interactie die daarin ontstaat, waardoor de mens in de diepere betekenis van gevoelig (aan-)raken of tot elkander brengen ook geraakt kan worden. Geraakt worden door bijvoorbeeld de betrokkenheid, de im- of expliciete boodschap die eruit spreek.

En, we zijn weer bij de start; emotie. De emotie (lichamelijk) met de bijbehorende gevoelens (geest) die weer gaan inwerken op de homeostase.

Wat wil je met jouw massage aanreiken en hoe doe JIJ dat dan?

BennieTO

Verhaal van de week
De nabijheid

Contact, en dan? Hoe?
De masseur is een van de weinige beroepen die (nog) mag aanraken.
We weten, aanraken is essentieel voor leven, te helen.

Het ‘gevoel’ in de ruimste zin, d.i. zowel de oorspronkelijke betekenis van het voelen (de tast) en de gewaarwordingen hieruit, alsmede alle gevoels-vermogens die de mens, kennend doen onderscheiden, hem besef (=gevoel) geven van het schone en goede, hem onderkennend doen waarderen en welke resonerend in het gemoed, geordend tot de rede – tot bewustzijn (kunnen) worden gebracht.

Het begint al bij het handen schudden. Hand geven, de ander mogen ontmoeten. Willen we die ander werkelijk ontmoeten of,
is het alleen maar een gebaar? Is er een werkelijke nieuwsgierigheid naar die ander of?

Komen we daarbij dicht bij elkaar of houden we (onbewust) afstand? Nemen we dat waar? Waaruit zou dat kunnen ontstaan? (afstand houden). Wat laten we van ons zelf zien? Is het vertrouwd of misschien niet? Hoe nemen we waar? Alleen met onze ogen of zijn we instaat om mee te voelen? Zijn we nog in het bezit van dit vermogen (meevoelen) of staan we constant op de automaat?

Bij de verzorging en begeleiding van cliënten/patiënten speelt de aanraking – het tactiele contact – een alleszins bepalende rol.
Het affectieve karakter van de aanraking begint echter niet bij het tactiele contact op zich; de reële aanraking.

Het bepalende moment hiertoe begint zodra de verplegende, de therapeut, enz. binnen de directe “contactruimte” treedt van de cliënt/patiënt. Deze tactiele contactruimte wordt ongeveer begrensd door de “arm-lengte” afstand (héél bekend in een druk lifthokje). We noemen die ook wel: De Nabijheids-zone. Dit is bij uitstek de gevoelde ruimte. Binnen deze ruimte uiten wij onze liefde voor de ander en kunnen wij troosten en beschermen. Het zijn binnen deze ruimte, draagt reeds het aspect van “de aanraking” - ook al vindt er (nog) geen reële aanraking plaats – en is duidelijk affectief beladen.

Ontmoeten;
We kennen allemaal het bekende voor-stel-rondje.
Wie ben je? En dan komt er een hele riks aan onderbouwingen hoe goed we wel niet zijn! Gevolgde scholingen, cursussen et cetera.
Maar, wie ben je werkelijk? Niet wat je doet.
Niet oordelen maar nieuwsgierig zijn naar de ander.
Hoe staat deze persoon in het leven en, wordt daarbij het leven aangegaan?
Mensen mogen begeleiden als masseur zijnde is een luxe, geweldig cadeau.

BennieTO

Verhaal van de week
Wat zijn emoties?

Bij het woord emotie wordt meestal gedacht aan de zogenaamde primaire of universele emoties: geluk, verdriet, angst, woede, verbazing en afkeer. Maar, het is belangrijk te bedenken dat er veel meer gedragingen zijn waar het etiket “emotie” op is geplakt. Hiertoe behoren de zogenaamde secundaire of sociale emoties, zoals schaamte, jaloezie, schuldgevoel en trots, plus achtergrondemoties zoals welbehagen en malaise, kalmte en spanning. Ook aandriften en motivaties, schakeringen van pijn en genot worden wel bestempeld als emoties. Al deze fenomenen delen een en dezelfde onderliggende biologische kern die als volgt kan worden omschreven:

  1. Emoties zijn complexe verzamelingen chemische en neurale reacties die een patroon vormen: alle emoties hebben een regulerende taak en leiden op de een of andere manier tot het scheppen van gunstige omstandigheden voor het betreffende organisme. Emoties gaan over het leven van het organisme, of preciezer gezegd, over diens lichaam. Emoties hebben als taak het organisme te helpen in leven te blijven.
  2. Hoewel kennis en cultuur van invloed zijn op de expressie van emoties en aan emoties ook nieuwe betekenissen kunnen geven, zijn emoties biologisch bepaalde processen, berustend op aangeboren hersenmechanismen, die de uitkomst zijn van een lange evolutionaire geschiedenis.
  3. De mechanismen die emoties voortbrengen, bevinden zich in een vrij beperkt ensemble van subcorticale gebieden, opklimmend vanaf de hersenstam tot aan de eindhersenen. De mechanismen zijn deel van een reeks structuren die lichaamstoestanden reguleren en representeren.
  4. Al deze mechanismen kunnen automatisch worden ingeschakeld, zonder voorafgaand bewust beraad. Het feit dat er oneindig veel individuele variatie bestaat in de aanleidingen tot een emotie en dat ook de cultuur hierbij soms een rol speelt, doet niets af aan de fundamentele stereotypie, het automatisme en de regulerende taak van emoties.
  5. Alle emoties gebruiken het lichaam als hun theater (het interne milieu en de viscerale (betrekking op de ingewanden), vestibulaire (een ingewikkeld en uiterst verfijnd samenspel tussen het evenwichtsorgaan, het visueel systeem en het “spiergevoel”) en skeletspiersystemen, maar emoties zijn ook van invloed op de manier waarop veel neurale circuits functioneren: de variëteit aan emotionele reacties zorgt voor wezenlijke veranderingen in het lichaamslandschap en het hersenlandschap. Gezamenlijk vormen deze veranderingen de basis voor de neurale patronen die uiteindelijk gevoelens van emoties worden.

Achtergrondemoties:
Als we merken dat iemand gespannen is, of zenuwachtig, teleurgesteld, enthousiast, triest of vrolijk, zonder dat daar een woord aan vuil is gemaakt, dan is er sprake van een achtergrondemotie. We kunnen achtergrondemoties herkennen aan subtiele details in de lichaamshouding, de snelheid en verschijningsvorm van iemands bewegingen, minieme veranderingen in snelheid en tempo van oogbewegingen en de mate waarin iemand zijn aangezichtsspieren aanspant.

Gewoonlijk hebben achtergrondemoties een interne oorzaak. De processen van biologische regulatie kunnen zelf aanleiding zijn tot achtergrondemoties, maar ook de aanhoudende processen tijdens een geestelijke tweestrijd, openlijk of niet: beide leiden tot duurzame tevredenheid of juist tot lusteloosheid en demotivatie. Achtergrondemoties kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door langdurige fysieke inspanning – van de euforie na het joggen tot de lamlendigheid bij saaie en a-ritmische lichamelijke arbeid – door gepieker over een moeilijke beslissing – door de gedachte aan een heuglijke gebeurtenis in het verschiet.

Samengevat, bepaalde innerlijke toestanden ten gevolge van langdurige fysiologische processen of interacties van het organisme met zijn omgeving, of van beide, veroorzaken reacties die achtergrondemoties vormen. Dankzij die emoties hebben we bijvoorbeeld achtergrondgevoelens van spanning of ontspanning, moeheid of energiekheid, welbehagen of onbehagen, voorpret of tegenzin. De constituerende reacties van achtergrondemoties liggen dichterbij de innerlijke kern van het leven en hun doelwit ligt eerder intern dan extern. Het profiel van het interne milieu en de ingewanden speelt een hoofdrol bij achtergrondemoties. Ervaring heeft ons geleerd dat achtergrondemoties sterker zijn dan neurologische aandoeningen.

De biologie van emoties is tweeledig. De eerste functie is te zorgen voor een specifieke reactie op de gegeven situatie. (iets prettigs doen, vluchten verstijven et cetera). De tweede biologische functie van emotie is een dusdanige regulatie van de interne toestand van het organisme dat dit voorbereid kan zijn op de specifieke reactie in kwestie. (Bij een vluchtreactie bijvoorbeeld extra bloed naar de beenslagaders zodat de spieren van extra zuurstof en glucose worden voorzien).

Emoties zijn merkwaardige aanpassingen, onmisbaar voor de machinerie waarmee organismen hun voortbestaan regulieren. Op het meest elementaire niveau maken emoties deel uit van de homeostatische regulatie en staan ze op scherp om te voorkomen dat integriteit van het organisme wordt aangetast – welke aantasting een voorbode van de dood is, of de dood zelf – maar ook om te zorgen voor energie, beschutting en seks. En dankzij sterke leermechanismen, zoals conditionering, dragen de diverse emoties er uiteindelijk toe bij om een verbinding te slaan tussen homeostatische regulatie en overlevings-‘waarden’ enerzijds en allerlei gebeurtenissen en objecten in onze biografische ervaring anderzijds. Emoties zijn onlosmakelijk verbonden met het idee van straf en beloning, pijn en genot, aantrekking en afstoting, persoonlijk voordeel en persoonlijk nadeel. Emoties zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met het idee van goed en kwaad.

Emoties voorzien organismen automatisch van gedrag dat gericht is op overleven.

Een voorbeeld; acties, aan het lichaam te zien die vallen onder het woord verdriet. Onder dit repertoire vallen bewegingen van de gezichtspieren, van de mond, van de keelholte, het strottenhoofd en het middenrif, die noodzakelijk zijn bij snikken en huilen en bij diverse acties die leiden tot de productie en de uitscheiding van tranen, verdriet. Dus, het landschap van het lichaam. De bijbehorende GEVOELEN, het landschap van het brein, dat kan ik niet zien. Dat is specifiek voor die ene persoon. Ik kan dit wel proberen terug te koppelen op kennis bij mij zelf dan nog is dit niet gelijk!

Elke mens is specifiek, uniek.

BennieTO

Verhaal van de week
Emotie en gevoel.
Hebben we weet van;
De rol van emotie en voelen bij het nemen van beslissingen?
De rol van emotie en voelen geschetst bij de constructie van het zelf?
Daarbij; Wat zijn gevoelens en wat hebben ze ons te bieden?

Gevoelens: De belangrijkste betekenis van het woord ‘voelen’ verwijst naar een of andere vorm van pijn of van genot ervaren, zoals bij emoties en aanverwante verschijnselen; een ander veel voorkomende betekenis is die van “aanraken”, bijvoorbeeld als we de vorm of structuur van een object betasten.

Gevoelens van pijn of genot of van iets daar tussenin vormen de grondslag van onze geest. We merken deze simpele werkelijkheid vaak niet op omdat mentale beelden van de objecten en gebeurtenissen om ons heen, samen met de beelden van de woorden en zinnen die ze beschrijven, zo’n groot deel van onze overbelaste aandacht in beslag nemen.

Maar, ze zijn er wel. Gevoelens die berusten op talrijke emoties en daarmee verbonden lichaamstoestanden, de onophoudelijke melodie van onze geest, de niet te stoppen achtergrondklanken van de meest universele muziek, die slechts tot rust komt als we in slaap vallen. De achtergrond melodie die in uitbundig zingen verandert als we door blijdschap worden overweldigd en in een somber requiem als blijdschap plaats maakt voor droefheid.

Van alle mentale verschijnselen die we kunnen beschrijven worden gevoelens en hun essentiële bestanddelen – pijn en genot – in biologische en specifiek neurobiologische zin het minst begrepen. Dit is des te raadselachtiger, omdat ontwikkelde samenlevingen gevoelens onbeschaamd cultiveren en zich veel moeite getroosten dit te manipuleren met behulp van alcohol, verslavende drugs, medicijnen, voedsel, echte seks, virtuele seks, allerlei vormen van consumptie en sociale en religieuze praktijken die allemaal dienen om aangename gevoelens op te wekken. We behandelen onze gevoelens met pillen, drankjes, gezond mineraal water, conditietraining en spirituele oefeningen, maar noch het gewone publiek, noch de wetenschap heeft tot nu toe greep gekregen op wat gevoelens, biologisch gesproken, eigenlijk zijn. Gevoelens bleven, tot voor kort, ongrijpbaar. Gevoelens waren gedoemd een eeuwig mysterie te blijven. Ze waren van persoonlijke aard en ontoegankelijk.

Net als bewustzijn vielen gevoelens buiten de grenzen van de wetenschap. Ze waren niet alleen buiten de deur gezet door de ‘neezeggers’ – mensen die bang zijn dat aspecten van de geest wel eens echt door de neurologie verklaard zouden kunnen worden – maar ook door de gevestigde orde, de neurologen zelf, die op zogenaamd onoverkomelijke hindernissen wezen. Het is toch verrassend als patiënten het vermogen kwijtraken om uitdrukking te geven aan een bepaalde emotie ook het vermogen om het daarmee overeenstemmende gevoel te ervaren verloren door bijvoorbeeld een hersenbeschadiging.

Het omgekeerde geldt echter niet. Sommige patiënten die het vermogen hadden verloren om bepaalde gevoelens te ervaren konden nog steeds uitdrukking geven aan de daarmee overeenkomstige emoties. Als er sprake is van samenhangende veranderingen in zowel de hersenen als het lichaam wordt het woord emotie gebruikt en die wordt ingang gezet door een bepaalde mentale inhoud. Een gevoel is de gewaarwording van deze veranderingen.Zou het kunnen dat emotie en gevoel weliswaar tweelingen waren, maar dat emotie het eerst ter wereld kwam en dat het gevoel de emotie eeuwig als een schaduw volgt? Ondanks hun nauwe verwantschap en schijnbaar gelijktijdig optreden lijkt het erop dat emotie aan voelen vooraf gaat.

Gevoelens zoals ze zich in lichaam en geest openbaren, zijn de uitdrukking van menselijke opbloei en menselijk lijden. Gevoelens zijn niet louter een versiering die aan emoties worden toegevoegd, iets wat je kunt houden of afdanken. Gevoelens kunnen de staat van leven binnen het hele organisme onthullen en doen dat ook vaak. Ze nemen in de letterlijke zin van het woord een sluier weg.

Leven is koorddansen, en de meeste gevoelens geven uitdrukking van een ingespannen zoeken naar evenwicht, wijzen op verfijnde aanpassingen en correcties die nodig zijn om niet ter aarde te storten, wat bij één foutje te veel al kan gebeuren. Meer dan wat dan ook openbaren onze gevoelens tegelijkertijd onze nietigheid en onze grootheid.

De homeostase, daar zijn we mee geconfronteerd in onze opleiding in de gezondheidszorg of komen we nog tegen als we in de opleiding zitten. Homeostase verwijst naar de, op elkaar afgestemde en grotendeels automatische optredende, fysiologische reacties waarmee interne toestanden in een levend organisme stabiel worden gehouden. Homeostase staat voor een automatisch optredende regulatie van de temperatuur, het zuurstofgehalte en de pH van het lichaam.

Menige wetenschapper heeft zijn leven gewijd aan het doorgronden van de neurofysiologie van de homeostase, het verklaren van de neuroanatomie en neurochemie van het autonome zenuwstelsel (dat deel van de hersenen dat zich het meest direct bezighoudt met de homeostase), en het ophelderen van de wisselwerking tussen de immuun -, zenuw – en endocriene stelsels, die gezamenlijk voor homeostase zorgen. Emoties zijn onlosmakelijk verbonden met de regulatie die we homeostase noemen. Lichaam en geest zijn één waarvoor emotie staat voor lichaam en gevoelens voor onze geest. Homeostase vormt een sleutel tot de biologie van het bewustzijn.

We willen helemaal geen evenwicht als het over leven gaat, want thermodynamisch gesproken betekent evenwicht afwezigheid van temperatuurverschil en dood. In de sociale wetenschappen heeft de term ‘evenwicht’ een vriendelijker karakter, want deze heeft simpelweg de betekenis van stabiliteit als resultaat van vergelijkbare krachten die tegen elkaar in werken. Evenmin het woord ‘balans’ willen we gebruiken, want daarbij denken we aan stagnatie en verveling! Homeostase (chemische en fysische processen van ons organisme in het interne milieu) werd jarenlang gedefinieerd door te zeggen dat ze niet overeenkwam met een neurale toestand, maar met een toestand waarin levensactiviteiten aanvoelden alsof ze opwaarts in de richting van welzijn werden gereguleerd. De krachtige projectie naar de toekomst werd aangegeven door het onderliggende gevoel van welzijn.

Het ‘werkgebied’ van een masseur en daarbij; resultaat van een juiste massage bewezen via DBS (deep brain stimulation)? Diepe hersenstimulatie is een vorm van neuromodulatie en betreft een neurochirurgische behandeling, waarbij een elektrode in specifieke hersengedeelten wordt ingebracht. Onze hersenen, regelcentrum van ons mens zijn. Neurale – en chemische banen met daarin de sensor: de masseur.

BennieTO

Verhaal van de week
Het coronavaccin
In januari ontvangen de eerste Nederlanders het coronavaccin van Pfizer. Dit is een zogenaamd RNA-vaccin. Maar wat is een RNA? Ons lichaam is opgebouwd uit cellen en een cel alleen al is een wonder op zich. Als ik met een potlood een punt op een papierstukje zet dan is dat te groot. Neem ik een liniaal en kijk daarop naar één millimeter dan moet ik die millimeter nogmaals in 1000 stukjes verdelen en dan heb ik ongeveer de grootte van een cel. En daarin zit ook nog eens een complete fabriek! Binnenin die cel zit o.a. een kern en in die kern zit ons DNA. Iedere cel van een organisme bevat DNA, en dat is identiek in elke cel. Al je DNA zit op 46 chromosomen. Hiervan zijn er 23 van je vader en 23 van je moeder afkomstig. Een chromosoom is een lange streng DNA die op een bijzondere manier is opgerold. Het DNA in 1 cel is wel 2 meter lang.

Vergelijk het met een dun draadje van 20 km die in een tennisbal zit! DNA fungeert als een soort code, die specifiek kan worden afgelezen, waardoor er biologische processen in gang kunnen worden gezet. Je kunt DNA vergelijken met bijvoorbeeld muzieknoten: iemand die een muziekinstrument kan bespelen kan deze noten lezen en omzetten in een akkoord of een mooie melodie. Dit geldt ook voor onze cellen, DNA is de code (de muzieknoten op papier), die specifiek kan worden afgelezen, waardoor er een actie wordt uitgevoerd/ontstaat. DNA bevat dus heel veel informatie. DNA is een molecuul (polynucleotide) dat al het erfelijk materiaal van een organisme bevat. DNA slaat dus al mijn genetische informatie op en hierdoor is het ook mogelijk om deze informatie uiteindelijk weer door te geven aan de volgende generatie.

Er wordt vrij voorzichtig omgegaan met het DNA in ons lichaam. Het is eigenlijk een vrij kwetsbaar molecuul, omdat daar letterlijk al onze informatie in is opgeslagen. Deze informatie wordt ook nog eens doorgeven aan onze nakomelingen, dus moet het DNA extra goed beschermd worden. Daarom beschermen de cellen het DNA ook in de celkern. Toch moet de cel de code weleens aflezen, anders kan de cel dingen niet goed uitvoeren. Maar daarbij moet natuurlijk het DNA niet worden beschadigd. Daar heeft de cel een trucje voor bedacht: het maken van een kopie van het DNA! Op deze manier kan de 'echte' versie (het DNA) niet per ongeluk worden onderschept of aangepast. Als je één specifieke functie wilt uitvoeren, heb je niet meteen een volledige kopie nodig van al je DNA. Eén specifiek stukje van het DNA wordt dan gekopieerd en deze kopie wordt RNA genoemd. Het ligt aan omgevingsfactoren en andere signalen, wat de cel gaat doen en welk specifiek stukje van het DNA dan moet worden gekopieerd om dat specifieke RNA te verkrijgen.

In het kort; RNA, oftewel ribonucleïnezuur, is een natuurlijk molecuul dat in alle levende wezens voorkomt, ook in het menselijk lichaam. Ons erfelijk materiaal dat we doorgeven van ouder op kind, het DNA, codeert voor de bouwstenen van ons lichaam, de eiwitten. Maar om DNA om te zetten in zulke bouwstenen, is een vertaalslag nodig. Daar komt het RNA in beeld: deze boodschapper doet dienst als tolk en vertelt het lichaam welke eiwitten het moet maken per stukje DNA.

Klassieke vaccins bestaan uit dode of verzwakte micro-organismen, of uit eiwitten van die micro-organismen. Het RNA-vaccin tegen het coronavirus bevat geen virus, maar wel instructies (code) voor het maken van spijkereiwitten, de uitsteeksels op de buitenkant van het coronavirus, in de vorm van RNA. Met die code maken lichaamscellen zelf corona-eiwitten. Het immuunsysteem herkent die eiwitten als deel van een indringer, en gaat vervolgens in de aanval. Zo maakt het antistoffen aan.

Voor klassieke vaccins kweken wetenschappers virussen, of stukjes daarvan, in levende cellen. Dat kunnen menselijke cellen of dierlijke cellen zijn, of zelfs bevruchte kippeneieren. Die methode is tijdsintensief en zulke biologische fabriekjes hebben daarnaast ook last van biologische variatie: geen twee cellen of twee eieren zijn precies hetzelfde, waardoor de virusproductie niet altijd stabiel is. Ook moeten ze precies de juiste hoeveelheid voeding en zuurstof krijgen en in een steriele omgeving gehouden worden om bacterie- en schimmelinfecties te voorkomen.

RNA-vaccins komen tot stand in een reageerbuisje, zonder dat er cellen, eieren of ander levend materiaal bij komt kijken. Daarmee omzeilen wetenschappers problemen met biologische variatie en infecties. “Het startmateriaal voor het RNA-vaccin is een stukje DNA”, vertelt Anke Huckriede, Hoogleraar Vaccinologie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Dat stukje DNA is in het laboratorium gemaakt. Het bevat instructies voor het maken van het spijkereiwit van het coronavirus, het deel van het virus dat ons immuunsysteem herkent. Om dat spijkereiwit te bouwen, moet de code omgezet worden naar RNA. Met een enzym zetten wetenschappers het DNA om naar RNA, op dezelfde manier zoals het in het lichaam gebeurt.

Een RNA-molecuul op zichzelf is niet geschikt als vaccin, omdat ons lichaam zo’n molecuul buiten de cel binnen enkele minuten afbreekt. “Het is dus een uitdaging om het lang genoeg in het lichaam te houden”, zegt Huckriede. “Zeker omdat het zich niet vermenigvuldigt in de cellen zoals een virus dat doet”. Daarom verpakken farmaceuten het genetisch materiaal in kleine, beschermende vetbolletjes. RNA-vaccins zijn niet geheel nieuw. Het idee is zelfs al zo’n vijftien jaar oud. Sindsdien hebben wetenschappers de technologie verder ontwikkeld. Ze ontdekten bijvoorbeeld hoe ze het RNA het best konden verpakken, in vetbolletjes. “Van dat voorwerk plukken we nu de vruchten”, zegt Patricia Bruijning-Verhagen, kinderarts-epidemioloog bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU).

De buitenkant van het coronavirus is bedekt met spijkervormige eiwitten. Ook waren wetenschappers en farmaceuten al bekend met coronavirussen. Door eerder onderzoek naar coronavirussen, zoals SARS en MERS, weten onderzoekers hoe zo’n coronavirus in elkaar steekt. Ze leerden dat coronavirussen hun spijkereiwitten nodig hebben om cellen te infecteren, wat zulke eiwitten uitstekende kandidaten maakt voor een vaccin. In combinatie met data van de eerste coronapatiënten, die inderdaad antilichamen tegen de spijkereiwitten maakten, zaten de onderzoekers al snel op het juiste spoor.

Vlak na injectie bevinden de RNA-moleculen, verpakt in vetbolletjes, zich tussen de cellen in ons lichaam, klaar om ‘opgegeten’ te worden door de lichaamscellen. “Cellen zijn aaseters, ze proeven van nature de stofjes uit hun omgeving. Op die manier weten ze wat er in hun omgeving speelt en zo krijgen ze bovendien hun voedingsstoffen binnen”. Op diezelfde manier eten ze het vaccin op. Nadat het stukje RNA op zijn bestemming is aangekomen, bouwt de cel spijkereiwitten van het coronavirus na aan de hand van de instructies van het RNA. Die worden op de buitenkant van de cel geplaatst, waar het immuunsysteem het eiwit herkent als vijand. Daarmee is de rol van die cel vervuld. En het stukje RNA dat nog in de cel rondzwemt? Dat blijft niet voor altijd aanwezig. De cel breekt RNA-moleculen binnen enkele dagen af. De restanten ervan zijn niet anders dan die van onze eigen tienduizenden RNA-moleculen.

BennieTO

Tip van de week
Altijd al Sportmasseur of Wellnessmasseur willen worden? Onze opleidingen starten weer in februari! De opleiding Wellnessmasseur leidt je op tot een volwaardig en gediplomeerd masseur. Als N.G.S. Wellnessmasseur kun je vervolgens werken bij een wellnessresort, sportschool, beautysalon, in samenwerking met een fysiotherapeut of in je eigen praktijk.

In ons drukke leven, waar we het maximale uit willen halen, werken we steeds harder. Bovendien wordt ons werk steeds passiever. We zijn steeds meer zittend aan het werk en dit is uitermate ongezond. Tussen het werk- en gezinsleven door is er vaak onvoldoende tijd voor ontspanning en sport. Door al deze invloeden kan onze lichaamsbalans behoorlijk worden verstoord, wat fysieke en psychische klachten met zich mee kan brengen en wat zich uiteindelijk kan uiten in verhoogde spierspanningen en pijn.

Als Wellnessmasseur leer je op deze klachten in te springen. Een wellnessmassage is een uitstekend hulpmiddel om verdere overbelasting te voorkomen en fysieke en psychosociale klachten te verminderen. Als Wellnessmasseur werk je naar aanleiding van een zorgvraag, maar je biedt ook belevings- en ontspanningsmassages aan.

De opleiding N.G.S. Sportmasseur leidt je op tot volwaardig en gediplomeerd masseur met tevens (praktische) kennis van blessure preventie en sportverzorging. Als Sportmasseur kun je vervolgens werken bij een sportclub, in samenwerking met een fysiotherapeut of zelfstandig in je eigen praktijk.

Bewegen is belangrijk. Ons lichaam is gebouwd om te bewegen. In ons drukbezette leven is het echter soms lastig om nog tijd vrij te maken voor sport. Indien we toch gaan sporten, doen we dit vaak overhaast en belasten we ons lichaam teveel. De kans op spierpijn en blessures is hierbij groot. Ook nemen we in ons drukke leven te weinig rust en ontspanning. Daarnaast is ook in de topsport de kans op overbelasting en blessures groot.

Als Sportmasseur heb je de taak om je cliënt voorlichting en advies te geven over een goede leefstijl en sportprogramma’s. Je masseert voor ontspanning of je geeft in sommige gevallen een stimulerende massage. Ook kun je eventuele ondersteuning geven bij het sporten door gewrichten en/of spieren te tapen en/of te bandageren

Informatiedag
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over bovenstaande opleidingen? Je bent van harte welkom om deel te nemen aan één van onze online informatiebijeenkomsten over de opleidingen Sport– en Wellnessmasseur.

Door de corona-crisis zijn de vestigingen van het WellnessInstituut op dit moment gesloten. De informatiebijeenkomsten zullen via een Zoom Meeting/Webinair worden gehouden. Eén van onze docenten zal met behulp van een PowerPoint presentatie uitleg geven over onze opleidingen. Vragen kunnen gesteld worden d.m.v. een chat gedurende de presentatie. Na aanmelding ontvang je van ons een bevestiging en een uitnodiging om via Zoom deel te nemen. Je bent vanaf 16.00 uur online van harte welkom bij het WellnessInstituut. Het programma zal om 16.05 uur starten.

Uiteraard kan je, indien onze vestigingen in Schiedam/Thermen Holiday en Emst/Veluwse Bron weer geopend zijn, via een e-mail een afspraak maken om vrijblijvend een kijkje te nemen in onze prachtige opleidingsruimtes. Wij verwelkomen je graag!

Tip van de week
Toe aan een Indiase hoofdmassage? Veel mensen hebben regelmatig last van hoofdpijn door stress en spanning. Deze spanning hoopt zich op in het hoofd, nek en schouders. De blokkades opheffen door hoofd, nek en schouders te masseren zorgt voor directe ontspanning. Tevens wordt de doorbloeding gestimuleerd waardoor de afvalstoffen makkelijker en sneller worden afgevoerd.

In de cursus Indiase hoofdmassage worden vele drukpunten en spieren behandeld. De mooie en traditionele Indiase hoofdmassage wordt zittend en met snelle bewegingen uitgevoerd. De massage wordt veelal in Indiase kapsalons aangeboden en daarbij wordt veel olie gebruikt, ook om het haar te voeden. Tijdens de cursus bij het WellnessInstituut wordt de behandeling liggend op de massagebank uitgevoerd en de bewegingen zullen meer rust bevatten om zo tot volledige ontspanning te komen. Uiteraard wordt het gebruik van een royale hoeveelheid warme massageolie ook toegepast bij deze liggende vorm van de Indiase hoofdmassage. Deze vloeiende massagetechniek is een prachtige aanvulling op je bestaande massagetechnieken. In september gaan onze cursussen weer van start. Meld je nu aan!

Tip van de week
Aloha! Lomi Lomi is een massagetechniek die haar oorsprong heeft in Hawaii en daar al van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het is een rustige, ritmische massage gericht op ontspanning en aanzetten van het zelf genezend vermogen van het lichaam. De massage weerspiegelt de ritmes en bewegingen van de Hawaiiaanse natuur: het kabbelende water van beekjes, sprankelende watervallen, krachtige oceaangolven.

In de Huna (een Hawaïiaanse filosofie) gaat het voornamelijk om respect, harmonie en liefde. Gebrek aan harmonie leidt tot weerstand, wat tot blokkades in de energiestroom kan leiden. Tijdens de massage ervaart het lichaam respect, harmonie en aanraking. Een Lomi Lomi massage heeft een diepe werking op het spier- en zenuwstelsel en op de zintuigen. De Mana (levensenergie) stroomt naar elke plek in het lichaam, waardoor vastgezette spanningen vrijkomen en een goede gezondheid wordt gestimuleerd. Na de massage voel je je als herboren.

Een Lomi lomi massage is een volledige lichaams-massage die wordt uitgevoerd in mooie, lange, vloeiende bewegingen over de volle lengte van het lichaam. Hierbij wordt met de handen en met de onderarmen gemasseerd. Tijdens de massage wordt gebruik gemaakt van een royale hoeveelheid warme massageolie. Deze mooie en vloeiende massagetechniek is een prachtige aanvulling op je bestaande massagetechnieken. Tijdens de cursus Lomi Lomi massage van het WellnessInstituut leer je de basis van deze prachtige massage.

Tip van de week
Het RIVM blijft herhalen hoe belangrijk het is om je handen te wassen. Wist je dat in iedere heerlijk geurende lijn van TREATMENTS® een Shower Oil zit die niet alleen heerlijk is voor onder de douche, maar waar je ook je handen mee kan wassen? De unieke samenstelling van de Shower Oil geeft een merkbare hydratatie voor de huid, waardoor deze heerlijk zacht aan zal voelen. De producten zijn te koop in de TREATMENTS® winkel in Arnhem of online. Heb jij een eigen salon en wil jij de producten van TREATMENTS® verkopen of de behandelingen aanbieden? Dat kan! Het WellnessInstituut geeft TREATMENTS® trainingen en biedt TREATMENTS® licentiepakketen aan.

Tip van de week
Vanaf deze week mogen de contactberoepen weer aan de slag! Wij zetten daarom graag nog even de voordelen van een massage voor je op een rijtje:

- Bevordert het zelf herstellend vermogen van het lijf;
- Verlaagt spierspanning;
- Vermindert stress;
- Verhoogt je weerstand;
- Stimuleert de doorbloeding;
- Bevordert de afvoer van afvalstoffen;
- Verbetert de balans tussen lichaam en geest;
- Geeft energie.

De brancheorganisatie van masseurs, de NGS heeft een leidraad geschreven voor het 'verantwoord masseren in de 1,5 meter samenleving'. Als lid van het NGS kan je aan alle informatie komen. Naast genoemd protocol geven zij ook informatie over het aanvragen van de NOW regeling en de TOZO regeling. Na het maken van een afspraak bij een NGS masseur moet je rekening houden met een aantal afspraken:

- Na het (telefonische) vraaggesprek kom je alleen naar de afspraak;
- Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd, bij ons binnen;
- Op de praktijk kan het toilet gesloten zijn;
- Er worden geen handen geschud;
- Voor aanvang van de behandeling wassen wij beiden onze handen;
- Betaling vindt bij voorkeur plaats via een pinbetaling (contactloos);
- Na afloop zorgt de masseur dat je op een veilige manier de praktijk kunt verlaten;
- Indien er tussentijds klachten zijn opgetreden dan blijf je thuis.
Dit zijn: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius);
- Volg de instructies van de masseur altijd op.

Altijd al het prachtige vak van masseur willen leren? Check onze opleidingen voor informatie omtrent de startdata van onze opleidingen en geniet gedurende de duur van de opleiding van de faciliteiten van wellnessresort de Veluwse Bron of Thermen Holiday.

Tip van de week
We lezen het steeds vaker; huidhonger. Wat bedoelen we daar mee? Tango, tangor, ergo sum. Ik raak aan, ik word aangeraakt, dus ik ben. Zo luidt de variant van de hedendaagse Duitse filosoof Wilhelm Schmid op het cogito ergo sum (ik denk, dus ik ben) van Descartes. Aanraken is een eerste levensbehoefte die al begint vlak na de geboorte waarbij een pasgeborene op de blote huid van de moeder wordt gelegd. Het gemis aan aanraking wordt huidhonger genoemd.

Via de huid komt informatie binnen van buitenaf, bijvoorbeeld warmte of kou. Maar ook een knuffel van een opa of zoiets simpel als een hand vasthouden geeft informatie. Maar de huid geeft ons ook informatie. Bij een prachtig lied wat ontroerd krijgen we kippenvel, als we van iemand een compliment krijgen kunnen we gaan blozen. Uiteraard kunnen we onszelf aanraken en onder een dekentje in elkaar kruipen, maar er is een duidelijk verschil in hersenactiviteit waarneembaar tijdens aanrakingen door een ander, Ons lichaam doet nog meer positieve dingen bij aanraking; het stofje oxytocine wordt vrijgegeven. Dit zorgt voor een verlaagde cortisolproductie (ofwel stresshormoon). Ook endorfine wordt vrijgegeven. Endorfine kennen we als het gelukshormoon.

Met onze huidhonger gaan we normaal gesproken naar de masseur, maar de intelligente lockdown maakt dit uiteraard niet mogelijk. De brancheorganisatie van masseurs, de NGS, is al wel aan het voorbereiden en heeft een leidraad geschreven voor als er groen licht komt voor de contactberoepen om weer te gaan beginnen. Als lid van het NGS kan je aan alle informatie komen. Naast het protocol geven zij ook informatie over het aanvragen van de NOW regeling en de TOZO regeling. Lees hier alle informatie vanuit het NGS.

Tip van de week
Zeker in deze tijd komen we veel berichten op social media tegen over aromatherapie en de voordelen ervan, maar wat is aromatherapie, wat zijn etherische oliën precies en wat doet het voor je? Aromatherapie is een onderdeel van de kruidengeneeskunde en gebruikt de etherische olie (ook wel essentiële olie) van planten als therapeutisch onderdeel bij de behandeling van allerlei klachten op lichamelijk en geestelijk gebied. De natuur beschermt planten door middel van aroma’s tegen bacteriën en schimmels. Deze aroma’s blijken naast de geur ook vele andere eigenschappen te hebben. Etherische oliën zijn oliën gemaakt van de essentie van bepaalde planten en bloemen en hebben therapeutische eigenschappen die kunnen worden ingezet om de gezondheid te verbeteren, het immuunsysteem te versterken, negatieve effecten van stress te verlichten en eventuele ziektes te voorkomen.

Aromatherapie wordt tevens veel gebruikt bij schoonheidsspecialisten ter bevordering van de conditie van de huid (bijvoorbeeld teatree, kamille of roos). Omdat we leven in een wereld die veel van ons vraagt en stress gauw op de loer ligt wordt de aromatherapie steeds vaker gebruikt in combinatie met een ontspannende massage om lichaam en geest in balans te brengen.

Werking van de oliën
Omdat etherische oliën oplosbaar zijn in vet worden ze via de talg- en zweetklieren opgenomen in de huid. Na het passeren van de dermis (lederhuid) wordt het opgenomen in de bloed- en lymfevaten en door het hele lichaam getransporteerd. Omdat ze niet via het spijsverteringsstelsel gaan wordt het niet gefilterd door de lever. Dit proces kan 24-36 uur duren. De mate van absorptie is afhankelijk van de conditie van de huid en hoe goed het de olie opneemt. De vrouwenhuid neemt het vaak beter op dan de mannenhuid omdat ze een extra onderhuidse vetlaag heeft. Ook temperatuur speelt een rol. Bij zweten zijn de zweetklieren bezig vocht uit te scheiden en nemen ze minder goed op. Maar een warme huid neemt de olie wel beter op o.a. door het uitzetten van de bloedvaten. Omdat de huid meer opneemt indien het beschadigd is, moet je die plekken vermijden. Geurprikkels (geurmoleculen) van de etherische oliën komen via de neusinademing binnen en bereiken het limbisch systeem. Ze komen terecht in onze hersenen, in ons onderbewustzijn, nog voordat we ons er zelf bewust van zijn. Het waarnemen van geuren is van invloed op de geestelijke activiteit en emoties die aangestuurd worden door het limbisch systeem.

Toepassingen
Etherische oliën worden vandaag de dag veel gebruikt bij het geven van massages. De etherische olie wordt toegepast door het te verwerken met een neutrale (massage) olie. Verdamping van etherische olie kan met behulp van een aromalamp of verstuiver. Voeg een paar druppels olie toe aan het water dat je wilt verdampen. Zo vult de lucht zich met bestanddelen van de etherische olie. Je kan ook heerlijk baden in een bad met etherische olie. Omdat olie niet vermengt met water is het aan te bevelen de olie te vermengen met een emulgator, bv dode Zeezout of een klein scheutje melk, voordat je het toevoegt aan het badwater. Wees voorzichtig met hoeveelheden. Stomen is goed voor het reinigen van de huid of om te gebruiken bij verkoudheid en of griep. Neutrale (gezichts)crèmes kunnen door het toevoegen van een paar druppels essentiële olie een heilzame werking hebben.

Voorbeelden
Lavendel werkt pijnstillend, helpt bij neerslagtigheid, is kalmerend, ontspannend en troostend. Je kan het gebruiken bij bijvoorbeeld hoofdpijnklachten en slapeloosheid. Tip: druppel 2-3 druppels lavendelolie op je kussen voor het slapengaan.

Roos heeft een troostende en kalmerende werking en geeft tevens ontspanning. Je kan het gebruiken bij depressiviteit, slapeloosheid, nervositeit en verdriet. Tip: gebruik rozenolie in een diffuser en je kamer ruikt niet alleen heerlijk, maar het geeft een heerlijk kalmerend effect.

Wil je meer weten over aromatherapie en etherische oliën? Misschien is onze cursus aromatherapie iets voor jou!

Tip van de week
We moeten zoveel mogelijk binnenblijven ter bescherming van onze medemens. Echter een frisse neus halen mag en is ook noodzakelijk voor onze fysieke en mentale gezondheid. Dagelijks 30 minuten wandelen is de norm vanuit de WHO. Maar wat zijn dan die voordelen? We zetten er hier een aantal op een rijtje:

• Wandelen versterkt de spieren en de botten waardoor botontkalking minder kans heeft. Door de belasting tijdens het wandelen worden je botten sterker en ook het kraakbeen, het elastische weefsel tussen je botten, blijft in een betere conditie.
• Wandelen verlaagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte in het bloed. Een half uurtje per dag wandelen geeft al een positief effect. Ook de conditie van hart en bloedvaten verbeterd significant met deze activiteit.
• Wandelen vergroot de longcapaciteit. Dit is nodig voor een goede opname van zuurstof.
• Dagelijks wandelen verlaagt het risico op het krijgen van diabetes type 2.
• Wandelen heeft een zeer positief effect op onze hersenen en ons geheugen. Naast dat het de kans op Alzheimer vermindert heeft het ook effect op ons humeur door o.a. door de aanmaak van endorfine. Endorfine is ons eigen gelukshormoon. Deze neurotransmitter geven prikkels door vanuit je hersenen en zorgen o.a. voor pijnvermindering, vermindering van angst en depressieve gevoelens en voor een verhoging van je geluksgevoel.
• Wandelen kan tevens bijdragen aan een verbeterde stoelgang en kan zorgen voor een goede nachtrust.

Houd wel rekening met de medemens en houd ten alle tijden 1,5 meter afstand. Is het ergens erg druk? Ga dan ergens anders wandelen.

Tip van de week
Thuiswerken is toch echt anders dan op het werk. Wellicht heb je thuis kleine kinderen die schoolwerk moeten doen, heb je de zorg voor opa en oma of moet je met veel mensen tegelijk thuiswerken. Ook de ideale werkhouding is vaak lastiger te realiseren dan op het werk achter een perfect afgesteld bureau. Kortom; je nek en schouderspieren voelen vast gespannen. Helaas kan dit lijden tot hoofdpijnklachten en kan je wat sneller geïrriteerd raken door geluidsoverlast of (vervelende/drukke) familieleden. Een paar keer per dag je schouder -en nekspieren ontspannen kan al een groot stuk verlichting geven. Wij hebben wat tips voor jou:

Ontspanningsoefeningen
• Zoek een rustig plekje in huis en ga ontspannen zitten. Plaats beide voeten op de grond en maak contact met die grond. Doe rustig je ogen dicht en beeld je in dat je hoofd zachtjes omhoog wordt getrokken. Adem dan in door je neus en recht je schouders door ze omlaag en naar achteren te duwen. Adem rustig uit door je mond. Herhaal dit een aantal keren en probeer daarbij zoveel mogelijk je hoofd leeg te maken.
• Trek je schouders zover mogelijk op en adem diep in. Laat daarna je schouders zo ver mogelijk zakken terwijl je krachtig en volledig uitademt door de mond.

Rekoefeningen
• Breng rustig je kin op de borst en geef rek door je schouders naar achteren en naar beneden te brengen;
• Breng je kin op de borst en draai je hoofd voorzichtig naar links en naar recht. Houd de rek even aan;
• Breng je linkeroor naar je linkerschouder en geef rek, eventueel extra door met je hand je hoofd nog iets verder naar je schouder te drukken. Duw daarbij je rechterschouder extra omlaag en houd een aantal tellen vast. Idem voor de rechterzijde;
• Breng je hoofd zover mogelijk naar achteren en duw je borst zover mogelijk vooruit. Houd een aantal tellen vast.

Massagegrepen
• Masseer met je vingertoppen je hoofdhuid met kleine cirkelvormige bewegingen;
• Masseer met cirkelvormige bewegingen je achterhoofdsrand (os occipitale). Dit zijn je hoofdpijnpunten omdat het de aanhechtingspunt is van o.a. de lange ruggetrekker (m. Erector Spinae);
• Plaats bij pijnlijke plekken in de schouderspieren een tennisbal tegen de muur en masseer deze plek los.

Tip van de week
In deze tijd moeten we vaak onze handen wassen, hierdoor zijn onze handen extra droog. Wist je dat je tijdens het aanbrengen van een verzorgende crème of voedende olie gelijk een handmassage kan geven? Dit kan bij je huisgenoten, maar ook bij jezelf. Een handmassage bevorderd de doorbloeding, zorgt voor soepele spieren, geeft ontspanning en verminderd stress. Hoe geef je het beste een handmassage?

Wij leggen het je uit:
1. Wrijf de hand zorgvuldig en langzaam in met crème of olie;
2. Begin aan de binnenzijde van de hand (handpalm). Wrijf met je duim en duimmuis in ronddraaiende bewegingen vanaf de pols en handpalm richting de vingers;
3. Maak zachtjes licht trekkende bewegingen bij de vingers;
4. Masseer de ruimte tussen de vingerkootjes met strijkende bewegingen;
5. Draai de hand om en masseer de handrug en vingers uit met je duim;
6. Masseer de ruimtes tussen de knokkels met een strijkende beweging;
7. Masseer de gehele onderarm vanaf de elleboog naar de hand toe;
8. Sluit af met lichte strijkingen over de gehele hand;
9. Doe hetzelfde bij de andere hand.

Spier van de week

De spier van de week is de m. rectus abdonimus, ook wel de sixpack genoemd.De speer loopt van het borstbeen, de processus xiphoides en het kraakbeen van de onderste ribben naar het schaambeen en de symfyse. Wist je dat de zichtbaarheid van de sixpack heeft te maken met het vetpercentage? Bij mannen ligt dat rond de 10% en bij vrouwen rond de 18%.

Hier vind je een trainingstip voor deze spier. Succes!

Spier van de week

De spier van de week is de m. pectoralis major, ook wel de grote borstspier genoemd. De spier bestaat uit drie delen: pars clavicularis (clavicula), pars sternocostalis (sternum) en pars abdominalis (rectusschede). Deze spier heeft verschillende functies:

Adductie: de arm roteren;
Detractie: de schoudergordel naar beneden trekken;
Endorotatie
: de arm naar binnen draaien;
Anteflexie: de arm naar voren bewegen.

Hier vind je een trainingstip voor deze spier. Succes!

Spier van de week

De spier van de week is de m. tensor facia latae. De spier drukt de kop van het dijbeen tegen de heupkom. Daarnaast heeft deze spier verschillende functies:

Anteflexie: het been naar voren bewegen;
Abductie: het been van het lichaam af bewegen in zijwaartse richting;
Endoratie: het been naar binnen draaien in het heupgewricht;
Stabilisatie van het kniegewricht in een gestrekte stand.

Hier vind je een trainingstip voor deze spier. Succes!

Spier van de week

De spier van de week is de m. quadrtus lumborum, ook wel de vierzijdige lendenspier genoemd. De spier zorgt ervoor dat de romp naar beide kanten kan buigen en zorgt voor stabilisatie van de romp. Hier vind je een trainingstip voor deze spier. Succes!

Spier van de week

De spier van de week is de m. rhomboideus major, ook wel de grote ruitvormige spier genoemd. De functie is het fixeren van het schouderblad en het schouderblad richting de wervelkolom bewegen. Hier vind je een trainingstip voor deze spier. Succes!

Spier van de week

De spier van de week is de m. psoas major, ook wel de grote lendenspier genoemd. Deze spier is onlosmakelijk verbonden met de m. iliacus en zijn gedeeltelijk met elkaar vergroeid. Samen wordt het aangeduid als de m.iliopsoas. Je maakt er verschillende bewegingen mee:

Anteflexie: het been naar voren bewegen.
Exorotatie: het been en de heup naar buiten draaien.
Lateroflexie: zijwaarts buigen van de wervelkolom.

Wil je meer informatie en tips om deze spiergroep te trainen? Deze website geeft nog meer uitleg. Succes!

Spier van de week

De spier van de week is de m. serratus anterior, ook wel de bokser-spier genoemd. Je maakt er verschillende bewegingen mee:

Protactie van de scapula: het naar voren trekken van het schouderblad.
Laterorotatie van de scapula: het schouderblad omhoog draaien.
Nevenfunctie: hulpspier bij ademhaling.

Er zijn verschillende oefeningen om deze spier te trainen. Deze video laat je zien hoe je dat kan doen. Succes!

Spier van de week

Die spier van de week is de m. gracilis, ook wel de slanke spier genoemd. Samen met de andere adductoren (magnus, pectinus, brevis, longus) vormt deze slanke dijspier de lies. De spier adduceert (trekt naar het midden) en buigt de heup naar boven, en helpt ook bij het buigen van de knie. Hier vind je een trainingstip voor deze spier. Succes!

Spier van de week

De spier van de week is de m. levator scapula. Dit is de spier die je voelt wegspringen tijdens het masseren van de nek. Je maakt er verschillende bewegingen mee:

Elevatie: heffen van het schouderblad.
Endorotatie scapula: het schouderblad naar binnen draaien.
Lateroflexie nek: de nek zijwaarts bewegen.

Er zijn veel oefeningen om deze spier te trainen. Op deze pagina vind je er een aantal. Succes!

Spier van de week

De spier van de week is de latissimus dorsi, ook wel de brede rugspier genoemd. Het is de grootste spier in het menselijk lichaam en wordt ook wel lats of vleugels genoemd. Je maakt er verschillende bewegingen mee:

Retroflexie: de arm naar achteren bewegen.
Adductie: de arm naar het lichaam toe bewegen in zijwaartse richting.
Endorotatie: de arm naar binnen draaien in het schoudergewricht.
Detractie scapula: de schouderblad naar beneden trekken.
Nevenfunctie: hulp bij een krachtige uitademing (hoest).

Er zijn veel oefeningen om deze spier te trainen. Op deze pagina vind je er een aantal. Succes!

TREATMENTS®

Heb je geen fijne crème of olie in huis? Bestel dan een product van TREATMENTS®. Wij werken met onze cursussen en opleidingen ook met deze producten. Alle producten zijn online te bestellen via www.treatments.nl.